Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot, en het gebruik van, de website van InToto (“de InToto website”). Het gebruik van de InToto website houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud. InToto besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud en actualiteit van deze website. Ondanks deze zorg, kan InToto niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de informatie op deze website.

InToto is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de InToto website.

In geen geval is InToto aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op de InToto website beschikbaar is.

Gebruik van de links in de InToto website kan als gevolg hebben dat u de InToto website verlaat. De websites die via deze links aan de InToto website gekoppeld zijn, vallen niet onder de zeggenschap van InToto. InToto is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige website die op deze wijze aan de InToto website gekoppeld is.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, merken en handelsnamen (in de informatie) op de InToto website zijn eigendom van InToto en/of haar licentiegevers. Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen.

De verzender van enige communicatie aan de InToto website, of anderszins aan de eigenaars van de InToto website, is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Alhoewel InToto al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de InToto website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en iedere aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt geadviseerd alle algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de InToto website ophaalt.

U gaat ermee akkoord de normale werking van de InToto website niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die de InToto website bevat, noch de toegang tot de InToto website voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.

InToto behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de InToto website bezoekt.

Op de InToto website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.